ขั้นตอนการทดสอบและประเมินผล

 

 

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ได้รับอนุญาตให้วางขายในร้านค้าปลีกหรือซูเปอร์มาร์เก็ต พร้อมทั้งได้รับฉลากอาหาร จากองค์การอาหารและยา สามารถที่จะส่งมาร่วมกิจกรรมการทดสอบและประเมินผล Superior Taste Award ซึ่งทางสถาบันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

ขั้นตอนการเตรียมผลิตภัณฑ์ก่อนการทดสอบ

เมื่อสถาบันได้รับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจะมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม และจะถูกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยระหว่างรอการทดสอบและประเมินผล ทางสถาบันขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทดสอบทางเคมีและกายภาพในห้องทดลองที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมีคุณภาพเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

 

การประเมินผล

  • คณะกรรมการจากต่างสมาคม ต่างเชื้อชาติ รวม 120 ท่าน ทดสอบและประเมินผลผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกปิดฉลากไว้ตลอดการทดสอบ (blind taste basis)
  • คณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้น 
  • ผลิตภัณฑ์ที่รอการทดสอบจะถูกกำหนดด้วยรหัสที่เป็นตัวเลข เพื่อความแม่นยำในการให้คะแนน
  • ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการประกอบอาหาร จะได้รับการจัดเตรียมอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์

     

     หมายเหตุ:  จุดมุ่งหมายในการทดสอบและประเมินผล มิใช่เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่รสชาติดีที่สุด ดังนั้น ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะไม่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่งแต่อย่างใด

 

ผลการทดสอบ

ผลการประเมินจากกรรมการแต่ละคนจะถูกรวมคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อความแม่นยำ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะได้รับการประเมินผลด้านประสาทสัมผัสเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผล หรือ Sensory Analysis Report ตามเกณฑ์ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น การมองเห็น ประสาทสัมผัส รสชาติ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ

 

อนุมัติ

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง เบลเยียม เป็นผู้ยอมรับและติดตามกระบวนการทดสอบและประเมินผลของสถาบันอย่างต่อเนื่อง