รายงานวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส - Sensory Analysis Report

Sensory Analysis Report – รายงานการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการระหว่างการทดสอบผลิตภัณฑ์รายตัว

 
เนื้อหารายงาน
รายงานการทดสอบทางประสาทสัมผัส เป็นการประเมินผลโดยอาศัยการทำงานร่วมกันของอวัยวะรับรส อาทิ ตา จมูก ลิ้น โดยผู้ชิมจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์คุณลักษณะ first impression, vision, smell, texture, taste และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงหากจำเป็น การประเมินทางประสาทสัมผัสจะต้องดำเนินการโดยผู้ทดสอบชำนาญการที่ผ่านการฝึกฝนให้มีประสบการณ์ มีความสามารถ และความไวของประสาทสัมผัสในการแยกแยะความแตกต่างของคุณลักษณะแต่ละอย่าง โดยเฉพาะในอุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่ต้องควบคุมคุณภาพในด้านกลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ให้มีความสม่ำเสมอ


ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผล
รายงานการวิเคราะห์ผลทางประสาทสัมผัส สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้หลายทาง อาทิ

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปผู้บริโภคมักเลือกซื้อสินค้าด้วยความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้น โดยตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบอาหารนั้น ดังนั้นในฐานะผู้ผลิตอาหารจึงควรมีการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยการทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตว่าได้ตามมาตรฐานและคงความสม่ำเสมอหรือไม่ นอกจากนี้ผู้ผลิตยังสามารถเผยแพร่เครื่องหมายสัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนขยายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

 

ต้องการสั่งซื้อรายงาน

รายงานการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส (ไม่รวมในค่าลงทะเบียน) จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ตามผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนรายตัว หากต้องการรายงานของผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนทุกรายการ รบกวนสั่งซื้อเมื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อรายการ รายงานจะจัดส่งภายหลังการทดสอบของทุกปีทางอีเมล